Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen met de daarbij behorende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven:

1.1. LeadBot: LeadBot bv, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89992229, gevestigd aan de Harderwijkerweg 141, 3852AB Ermelo en aan de Stadsring 67, 3811HN Amersfoort.

1.2. Dienst: De SaaS-diensten die LeadBot aanbiedt.

1.3. Gebruiker: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van LeadBot.

1.4. Partner: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die samenwerkt met LeadBot in het aanbieden van de Dienst aan eindklanten.

1.5. Eindklant: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van LeadBot via een partner.

1.6 Views: een view betreft iedere aanroep van het script van LeadBot.

Artikel 2: Algemene Bepalingen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van LeadBot en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen LeadBot en Gebruiker.

2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1. LeadBot is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van haar diensten, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van LeadBot.

3.2. De aansprakelijkheid van LeadBot is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

Artikel 4: Partners en Eindklanten

4.1. LeadBot behoudt zich het recht voor om eindklanten, die door een partner zijn aangebracht, los te koppelen van een partneraccount en de factuurrelatie over te nemen, indien de partner nalaat haar klanten te servicen of op een andere manier LeadBot schaadt.

4.2. LeadBot zal zich inspannen om alle eindklanten zoveel mogelijk toe te wijzen aan een partner.

Artikel 5: Financiële Bepalingen

5.1. Aan het gebruik van LeadBot is een vergoeding verbonden voor gebruik van bepaalde functionaliteit. U wordt bij de betreffende functionaliteiten gewezen op de kosten. De vergoeding wordt per maand verschuldigd en wel vooraf.

5.2. Betaling kan worden verricht via automatische incasso of door het bedrag zelf over te maken naar de bankrekening van LeadBot.

5.3. Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

5.4. Op 1 januari van elk jaar wordt voor iedere gebruiker de staffels bepaald, op basis van de dan bij LeadBot bekende Views. Het staat LeadBot vrij dit aantal te baseren op de laatste maand van het voorgaande jaar, of een gemiddelde over een periode van meerdere maanden in het voorgaande jaar.

5.5. LeadBot behoudt zich het recht voor om de tarieven jaarlijks op 1 januari te indexeren.

5.6. LeadBot is gerechtigd om de financiële inrichting tussentijds te wijzigen.

Artikel 6: Dienstverlening

6.1. LeadBot geeft geen garantie op de uptime van haar dienst. Wel spant LeadBot zich in om enige downtime te voorkomen.

6.2. Er geldt een fair use policy op het aantal Views binnen een staffel. LeadBot is gerechtigd om tussentijds de staffel aan te passen en zelfs met terugwerkende kracht extra kosten in rekening te brengen voor bovenmatig gebruik.

Artikel 7: Intellectueel Eigendomsrecht

7.1. Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende onze diensten, inclusief de bijbehorende software, liggen bij LeadBot.

Artikel 8: Betalingsvoorwaarden

8.1. Betalingen moeten binnen 30 dagen na factuurdatum worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.

8.2. Bij niet tijdige betaling kan LeadBot wettelijke rente en incassokosten in rekening brengen.

8.3. Bij het uitblijven van betaling, is LeadBot gerechtigd de dienst tijdelijk te schorsen.

Artikel 9: Beëindiging van de Overeenkomst

9.1. Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst gebruik maakt van de dienst en loopt dan voor een periode gelijk aan de overeengekomen facturatieperiode.

9.2. Indien gekozen is voor maandelijkse facturatie, is de overeenkomst steeds per maand opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand. Bij jaarlijks en tweejaarlijkse facturatie is de overeenkomst steeds uiterlijk een maand voor het einde van de periode opzegbaar.

9.3. Opzegging dient te gebeuren per e-mail naar partners@leadbot.nl.

9.4. LeadBot heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de gebruiker zijn verplichtingen niet nakomt.

Artikel 10: Overmacht

10.1. LeadBot is niet aansprakelijk indien zij door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

Artikel 11: Wijziging van de Algemene Voorwaarden

11.1. LeadBot behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden tijdig aan de gebruikers medegedeeld.

Artikel 12: Klachtenprocedure

12.1. Klachten over de dienstverlening van LeadBot kunnen binnen 30 dagen na ontdekking schriftelijk worden ingediend.

12.2. LeadBot zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht, reageren.

Artikel 13: Accountbeveiliging

13.1 U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. LeadBot mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij LeadBot heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.

Artikel 14. Beschikbaarheid en onderhoud

14.1. LeadBot spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

14.2. LeadBot onderhoudt Leadbot actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal LeadBot dit indien mogelijk in de nachtelijke uren (tussen 23:00 en 07:00 uur CET) uitvoeren. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.

14.3. LeadBot is gerechtigd de functionaliteit van de dienst aan te passen. Daarbij zijn feedback en suggesties van de Eindklant en Partner welkom, maar uiteindelijk beslist LeadBot zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 15: Slotbepalingen

15.1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen LeadBot en de gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden of de overeenkomsten tussen LeadBot en de gebruiker, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.